top of page

Opmerkingen, suggesties en klachten

Wij hechten veel belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en klantentevredenheid.

Daarom vinden wij het ook belangrijk dat je bij ons terecht kan als je:

  • niet tevreden bent over de werking van De Okkernoot

  • vindt dat jouw dossier niet correct werd behandeld

  • het gevoel hebt dat jouw probleem niet ernstig wordt genomen
     

Hoe ga je te werk?

Opmerkingen, suggesties en klachten over een element van de dienstverlening kunnen te allen tijde (mondeling) overgebracht worden aan een medewerker of het diensthoofd die betrokken is bij de werking.

Wanneer de behandeling van een (mondelinge) klacht onvoldoende resultaat oplevert kan je een schriftelijke klacht indienen via een (aangetekend) schrijven aan de directie, via mail met uitdrukkelijke vermelding ‘schriftelijke klacht’ of via dit klachtenformulier.

Na indiening van je klacht word je steeds gehoord.

Binnen de 30 dagen na het indienen van de klacht krijg je een antwoord waarin De Okkernoot beschrijft welk gevolg er aan de klacht gegeven wordt.

Indien de afhandeling van de klacht nog geen voldoening schenkt kan je je schriftelijk wenden tot de interne klachtencommissie, bestaande uit: een voorzitter, een vertegenwoordiger van de inrichtende macht van De Okkernoot, een persoon aangeduid door het collectief overlegorgaan, en in bepaalde gevallen een onafhankelijke derde. De voorzitter nodigt jou en de directie eventueel uit voor een gesprek. Binnen de 30 dagen brengt hij de partijen schriftelijk op de hoogte van de bevindingen van de commissie en welk gevolg zij er aan geeft.

Indien de afhandeling van de klacht nog steeds geen voldoening schenkt kan je je schriftelijk wenden tot het VAPH.

De cliënt kan zich laten bijstaan door een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Een ingediende klacht kan te allen tijde worden ingetrokken.

bottom of page